Meteen naar de inhoud

Psychodiagnostiek

Via psychodiagnostisch onderzoek willen we komen tot een heldere probleemsamenhang. Dit is belangrijk voor de juiste afstemming van de behandeling. 

Affectief-relationeel onderzoek

Bij bezorgdheden omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling starten we meestal met de afname van een affectief-relationeel onderzoek of belevingsonderzoek.

In dit verkennend onderzoek wordt de denk- en belevingswereld van het kind of de jongere in kaart gebracht aan de hand van verschillende opdrachten en gesprekjes.

Voor de meeste kinderen en jongeren biedt dit verkennend onderzoek de kans om te ventileren over hun zorgen, over wat hen bezighoudt, hun wensen tot verandering. Daarnaast worden ook hun sterktes en mogelijkheden in kaart gebracht.

Onze bevindingen van het affectief-relationeel onderzoek worden nadien afgetoetst met de ouders en eventuele andere betrokken zorgverleners (bijv. leerkracht, CLB-medewerker,…): hoe zien zij het kind/ de jongere, wat zijn hun voornaamste bezorgdheden, wat wensen ze dat er verandert,…

Op deze manier wordt de puzzel een beetje samengelegd en wordt de verdere zorgafstemming bepaald. De verdere zorg kan bestaan uit psychotherapie, verdere uitklaring via psychodiagnostiek,  advies naar ouders of school, , gezinsgesprekken of doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten of hulpverleners.

Intelligentieonderzoek

Met de afname van een intelligentieonderzoek worden de verschillende cognitieve vaardigheden van het kind/ de jongere in kaart gebracht: de manier waarop hij/zij informatie verwerkt, de mate van abstract redeneren, visueel-ruimtelijk inzicht, verbale expressie, cognitieve flexibiliteit,..

Er kan een intelligentieonderzoek afgenomen worden omwille van verschillende zorgvragen: moeilijkheden op school die verheldering vragen, vermoeden van hoogbegaafdheid, opstart logopedie,…

Er wordt gebruik gemaakt van officiële, gestandaardiseerde testen voor de IQ-bepaling.

Bij jonge kinderen (van 2.5 jaar tot 7 jaar) wordt de WPPSI-IV-NL afgenomen.

Bij lagere schoolkinderen en jongeren t.e.m. 16 jaar wordt de WISC-V-NL afgenomen.

De resultaten van het intelligentie-onderzoek worden verwerkt in een uitgebreid verslag waarbij de sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij signalen van verminderde aandacht en concentratie, impulsiviteit of hyperactiviteit kan een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd worden waarbij de verschillende aandachtsdomeinen in kaart worden gebracht (o.a gerichte focus, volhouden van aandacht, auditieve aandacht, visuele aandacht, inhibitie).

Dit stelt ons in staat de mogelijke oorzaken van de gemelde signalen te begrijpen. Er kunnen namelijk verschillende factoren aan de basis liggen van problemen met aandacht en concentratie: een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD , emotionele onrust, problemen met informatieverwerking,…